ระเบียบ คำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ระเบียบ
ลง 25 พ.ค. 49 ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ ในการทำหน้าที่เกี่ยวกับการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. 2549 DOWNLOAD NOW
ลง 17 พ.ค. 48 ระเบียบกำหนดแนวปฏิบัติการคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2548 DOWNLOAD NOW
ลง 23 ก.ย. 48 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 DOWNLOAD NOW
ลง 23 ก.ย. 48 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 DOWNLOAD NOW
  ระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี DOWNLOAD NOW
  ระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดี DOWNLOAD NOW
คำสั่ง
คำสั่งที่ 472/2550 ลง 31 ส.ค. 50 เรื่อง การทำสำนวนการสอบสวน ( เพิ่มเติม ) DOWNLOAD NOW
หนังสือที่ 0031.212/1144  ลง 17  ส.ค. 50

เรื่อง แจ้งผลการหารืออัยการสูงสุดการทำสำนวนการสอบสวน ตาม ป.วิ อ.ม.140(1)

DOWNLOAD NOW
หนังสือที่ 0031.212 ลง 19 เม.ย. 50

เรื่อง การแจ้งผลความคืบหน้าของคดีให้ผู้เสียหายทราบ

DOWNLOAD NOW
หนังสือที่ 0031.212/1223 ลง 21 มี.ค. 50 เรื่อง การสอบสวนคดีป่าไม้ DOWNLOAD NOW
หนังสือที่ 0031.212/649 ลง 15 ก.พ. 50 เรื่อง การสอบสวนคดียาเสพติด DOWNLOAD NOW
หนังสือที่ 0004.6/8783 ลง 27 ต.ค. 47 เรื่อง แนวทางการดำเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์คาราโอเกะ DOWNLOAD NOW
หนังสือที่ 0004.6/9610  ลง 16 ก.ย. 46 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการอายัดตัวผู้ต้องหา DOWNLOAD NOW
หนังสือที่ 0004.6/4778 ลง 17 เม.ย. 45 เรื่อง การทำความเห็นทางคดี และการถอนเลขคดี DOWNLOAD NOW
 

ข้อกำหนด

 
ลง 16 พ.ค. 46 ข้อกำหนดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง กำหนดเงื่อนไขในการใช้ไฟสัญญาณวับวาบ เสียงสัญญาณไซเรนหรือเสียงสัญญาณอย่างอื่นและเครื่องหมายแสดงลักษณะของรถฉุกเฉิน DOWNLOAD NOW
ลง 20 ก.ค. 42 ข้อกำหนดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การดำเนินการบันทึกคะแนน อบรม ทดสอบผู้ขับขี่ที่กระทำผิดและการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ DOWNLOAD NOW
  โครงการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  
ลง 30 พ.ค. 51 โครงการตำรวจชั้นประทวนปรับยศเป็นนายตำรวจ DOWNLOAD NOW
     

HOME